תקנון האתר ומדיניות הפרטיות

תקנון האתר

אנא קרא בעיון את הכללים והתנאים החלים על שימושך באתר (להלן:"התקנון") וודא שאתה מבין אותם לפני השימוש בו. לידיעתך, בעצם גלישתך באתר אתה מביע את אישורך והסכמך לתקנון, לתנאיו ולהגבלותיו. התקנון מהווה את הבסיס להתקשרות בינך לבין " המרכז הישראלי לרפואה החדשה" (להלן: "המרכז"). המרכז הינו בעל אתר האינטרנט המצוי בכתובת האינטרנט www.gnm-il.com   (להלן: "האתר").  השימוש באתר הינו לצורך רכישת קורסים העוסקים בתחום הריפוי הטבעי, טיפולים ומוצרי טבע. כל זאת על פי התפריט שמצוי באתר. בכל מקום בו תצוין המילה אתר, הכוונה היא לאתר, בעליו, מפעיליו, עובדיו, שלוחיו, נציגיו.  באם אינך מסכים לתקנון, עליך לעזוב את האתר באופן מידי. אם תמשיך להשתמש באתר או אם תזמין מוצרים ו/או שרותים, יחשב הדבר כהסכמתך לתנאי התקנון וקבלתם. 

יצוין כי התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד.

האתר מיועד לשימוש אישי בלבד ולא מסחרי.

הכותרות בתקנון זה משמשות לשם הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן או לייחס להן כל פרשנות שהיא.

 1. שימוש ומילוי פרטים

ידוע לך, כי לשם ביצוע הזמנה באתר עליך למלא מספר פרטים, הכוללים בין היתר שם פרטי ומשפחה, מס’ טלפון , כתובת וכיוצא באלו. הנך נדרש בזאת לספק מידע אמיתי ומדויק כפי שתידרש במהלך תהליך ההזמנה ולעדכן פרטים אלו באתר באם יחול בהם שינוי כלשהו וככל שיידרש. יובהר כי  האתר יוכל לגרוע או להוסיף מהפרטים הנדרשים וזאת ע"פ שיקול דעתו הבלעדית ובכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים אשר יתפרסמו מעת לעת, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ביחס לזאת כנגד האתר. חל איסור להתחזות לאחֶר, ובביצוע הזמנתך באתר אתה מאשר כי ידוע לך שמילוי פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ החוק וכי מי שיפעל בניגוד לחוק (להלן: "המפר"), עומדת לאתר הזכות לנקוט בכל צעד משפטי כנגד המפר, לרבות פנייה לערכאות ודרישה לפיצוי בגין נזקים שיגרמו מהפרה כזו לאתר ו/או לצד שלישי, עקב שיבוש בפעילות האתר ו/או כל נזק מכל סוג שהוא בין ישיר ובין עקיף. 

 1. ביצוע הזמנות באתר

תוכל לרכוש באתר מגוון של מוצרים, כגון: קורסים קורסים וסדנאות אינטרנטיים והרצאות פרונטאליות וטיפולים עם ייעוץ שכולל טיפולים שנעשים באמצעות שימוש בתקשורת מרחוק – סקייפ, זום ועוד). תהליך ביצוע ההזמנה באתר הוא קל וייעשה ע"י בחירת האפשרות הרצויה לך באתר (להלן: "המוצר") אותו אתה מבקש לרכוש, ולחיצה על כפתור "לחץ לרכישה".  לאחריו תועבר אל עמוד בו תידרש למלא את פרטי העסקה אותה אתה עומד לבצע  תוכל לחזור ולאחר מכן תוכל לשוב ולהמשיך לגלוש באתר.  יודגש כי התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי,העברה בנקאית (כולל אמצעי תשלום בנקאיים דוגמת אפליקציית "ביט") בלבד. ביצוע הזמנה באתר על ידך (להלן: "ביצוע" או "הזמנה")  לא יחשב כהזמנה שהושלמה אלא רק לאחר אישור חברת האשראי, וע"פ המצאות המוצר במלאי האתר ייחשב הדבר כקנייה (להלן: "קנייה"). עם השלמת תהליך הקנייה, תחויב בתשלום עבורה. יובהר כי באם המוצר אינו קיים / חסר במלאי, לא תחשב ההזמנה כקנייה, אתה לא תחויב בגין פעולה זו, ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר. במידה ותהליך ההזמנה לא הסתיים, הנתונים שהקלדת לא יועברו לטיפול האתר. 

עליך למלא את שדות החובה המופיעים בטפסי אתר (בד"כ מסומנים בכוכבית), ובלעדי מילוי שלהם לא ניתן יהיה להשלים את תהליך הקנייה.  בסיום הקנייה, ישלח אישור הזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת במהלך הביצוע. ידוע לך כי באמצעות אישור התקנון אתה נותן לאתר את אישורך והסכמתך לשלוח אליך דיוורים לרבות הודעות קידום מכירות ותכנים בעלי אופי פרסומי. יחד עם זאת, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולבקש להסירך מרשימת הדיוור של האתר באמצעות משלוח בקשת הסרה לכתובת Hello@gnm-il.com.  המחירים שמופיעים באתר הינם סופיים וכוללים מע"מ.  

שים לב כי חלק מהמוצרים המופיעים באתר, עשויים להתאים לגילאים מסוימים או להכיל מגבלות מסויימות. עליך לבדוק את המוצר שאתה מזמין ולקרוא את התיאור שלו ככל שמסופק לפני ביצוע ההזמנה. האתר לא יישא בכל אחריות בנוגע לבעיות הנובעות מחוסר התאמת המוצר עקב התעלמות ממגבלות כפי שנרשמו בתאור המוצר, וביניהן אלרגיות ו/או אי התאמה ו/או אי שמירה בתנאים נאותים כנדרש ע"פ הוראות ו/או אי עמידה בדרישות ו/או הגבלות אחרות כלשהן.

לאתר תהא הזכות לבטל עסקה או לסרב לביצוע של מכירה כלשהי באתר ללא כל סיבה ו/או נימוק לרבות, אך לא רק, אם נפלה טעות אנוש או טעות במחיר המוצג באתר או בתיאור המוצר, ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה בנוגע לכך. 

חל איסור לעשות שימוש מסחרי באתר ותכניו.

 1. תשלומים ומדיניות ביטולים

הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה בן 18 לכל הפחות, ומסוגל להבין ולהסכים לתנאים, לחובות, להצהרות, למצגים ולהתחייבויות המפורטים בתנאי תקנון זה, ומחזיק בידך אמצעי תשלום כדין וברשותך כתובת דואר אלקטרוני.  הנך מתחייב לעמוד בכל החוקים והתקנות כנדרש ומסכים לעשות שימוש אך ורק על פיהם. הנך מתחייב לא להפר כל זכות חוקית בין של האתר ובין של צד ג’ כלשהו. עבור כל קניה שתבצע באתר, תונפק חשבונית מס כדין ותשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שלך בהתאם לפרטים שתמסור. באם, עקב מסירת פרטים שגויים או עקב בעיה טכנית כלשהי או מכל סיבה כלשהי, לא תקבל את החשבונית ואת אימייל כניסה לקורס, לא תהיה לך כל טענה כלפי האתר. עם זאת באפשרותך לפנות אל המרכז כדי לנסות לברר את הבעיה ולמצוא פתרון. לאתר הזכות לבקש ממך להציג מסמך מזהה כלשהו על מנת לוודא את אמיתות פרטיך. 

למרות האמור לעיל, תוכל לבטל את הזמנתך, וזאת בטרם אישורה ע"י חברת האשראי כאמור. לאחר  הקנייה, הנך נדרש ליצור קשר עם המרכז. בקשתך תיבדק ע"י המרכז וככל שיוחלט על פי שיקול  דעתו הבלעדי ובכפוף למצוין בחוק הגנת הצרכן (התשמ"א 1981 ) והתקנות, וההחזר יופיע בחשבונך ע"פ תנאי מדיניות הבנק או חברת האשראי ויבוצע באותו אופן בו נתקבל התשלום כאמור.  בנוסף יצוין כי תרופות, תוספי מזון ותוכנות לא ניתנים להחזרה. זאת ועוד, מובהר בזאת כי האתר יוכל להגביל את כמות הקנייה ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.

 1. אספקת המוצרים:

האתר מוכר מידע ותוכן בצורת מוצרים דיגיטליים וירטואליים (לדוגמה, קבצים, קורסים בזום, וידאו) שאינם נשלחים בצורה פיזית בדואר או באמצעי משלוח פיזי אחר.

לאחר ביצוע הזמנתך באתר, ואישור העסקה ע"י חברת האשראי, יישלחו אל הדואר האלקטרוני שהזנת, קישור עם שם משתמש וסיסמא, אשר בעזרתם תוכל להיכנס לאתר שבו נמצאים המוצרים הדיגיטליים או הקורסים, על פי המוצר שקנית והרשאותיך.  משלוח פרטי הגישה לתכנים דיגיטליים במייל ואפשרות הגישה למוצרי תוכן מתבצע מיידית עם השלמת ההזמנה ואישורה כנ"ל. אספקת קורסים באמצעי ללימוד מרחוק (דוגמת זום) נעשית על פני תקופת הקורס ובהתאם לתנאי הקורס כפי שפורסמו באתר.

עם זאת, לאור העובדה כי האתר מנגיש את המידע ואת המוצרים באמצעות רשת האינטרנט, יתכן כי יחולו שינויים, הפרעות ועיכובים בזמני קבלת המוצר או בגישה אליו הנובעים מסיבות חיצוניות ואינם תלויים באתר או במרכז. במקרה כזה לא תהיה לך טענה כלפי האתר. בנוסף, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהזמנה שלא הושלמה או עיכוב במשלוח מכל סיבה שהיא, ולא תיהינה לך כל טענות כלפי האתר בנוגע לכך. האתר לא ישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח פיזי או דיגיטלי שמבוצע ע"י צד ג’ אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח. 

 1. הגבלת אחריות והצגת תכנים באתר

האתר מציג מוצרים ושירותים שונים למכירה. עם זאת  יתכנו מקרים בהם לא ניתן לעבד את ההזמנה מסיבות שונות. האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה מכל סיבה שהיא בכל זמן נתון. ייתכן שתתבקש לספק אימותים נוספים או מידע, כולל אך לא מוגבל למספר הטלפון ולכתובת, לפני שהאתר יאשר את ההזמנה. יצוין כי חל איסור על שימוש באתר להזמנת פריטים בכמות גדולה לצורך שימוש מסחרי. טעויות עשויות להתרחש, כגון מקרים שבהם קיים חוסר זמני או קבוע  במוצרים , מחיר של פריט אינו מוצג כראוי באתר האינטרנט וכדומה. לפיכך, האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה או קנייה. במקרה של חוסר בפריט כלשהו, עשוי האתר  לפי שיקול דעתו, ליצור אתך קשר או להורות על ביטול ההזמנה או הקנייה ולהשיב לך את כספך ע"פ מדיניות הביטולים. לאתר הזכות לסרב או לבטל הזמנות כאמור, בין אם ההזמנה אושרה ואף אם כרטיס האשראי שלך חויב. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך או כנגד התכנים המופיעים באתר. בכל מקרה, וככל שניתן יהיה לייחס אחריות לאתר, תהא אחריותו מוגבלת לנזק ישיר ומידי אשר לא ייעלה על סכום הזמנתך.

יובהר כי לצורך קבלת קורס אינטרנטי והפעלתו, ישנן דרישות מערכת. נדרשת גישה לאינטרנט, לתיבת דואר אלקטרוני, לדפדפן עדכני, ולתוכנה התומכת בקבצי PDF ומאפשרת להציגם כראוי. יצוין כי אי עמידה באחת מהדרישות הנ"ל עלולה לפגום ביכולתך לעשות שימוש באתר או בחוויית המשתמש שלך ולאתר לא תהיה כל אחריות בנוגע לכך

יצוין כי המאמרים, ההרצאות והסדנאות שבאתר ניתנים ע"י מטפלים ויועצים שאינם רופאים. משכך, בעצם השימוש בחומרים אלו ובקריאתם, הנך מצהיר כי אתה יודע ומודע לכך שכל החומרים הניתנים באתר ומטעמו אינם מהווים תחליף לכל ייעוץ רפואי שהוא, וכי בכל בעיה ו/או שאלה הקשורה לטיפול רפואי שלך, עליך לפנות אל רופא. בגישה אל חומרי האתר אתה מצהיר גם, כי אתה מבין שכל האמור באתר הינו למטרות לימוד והרחבת ידע בלבד.

יש להדגיש כי כל המוצרים המוצעים באתר ובין היתר תוספי תזונה, טיפולים, ייעוץ  ותוכניות הלימוד , ניתנים ע"פ  ע"פ מיטב ידיעתו של האתר ו/או של המוכר. מודגש בזאת כי אין בידע, במוצרים ו/או בשירות הבטחה או התחייבות לתוצאות טיפוליות או רפואיות כלשהן ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם מטפל מוסמך או עם רופא במידת הצורך.

באם אתה יודע כי אתה  סובל מרגישויות ו/או אלרגיות כלשהם וביניהם חומרים ומרכיבים העשויים להיות במוצרים ו/או תוספים מסוימים, חלה עליך החובה לברר עם האתר את התאמת המוצר ולציין רגישיות/אלרגיות אלו זאת בטרם הרכישה.

בנוסף לאמור לעיל, האתר, היצרן ו/או מי מטעמם לא יישא באחריות  כלשהי לנזק כלשהו אשר ייגרם למשתמש (כולל צד ג’) האלרגי או רגיש לחומר ו/או רכיב הקיים במוצר, בין במקרה בו לא ציינת עניין זה בעת הרכישה ובין אם אלרגיה זו לא ניתנת היתה לצפייה מראש ע"י היצרן/האתר/המוכר. יובהר כי כל האחריות לנזק ותוצאותיו שייגרמו למשתמש אשר נובעים מכך, בין אם ישירים או עקיפים, ככל שייגרמו, מוטלת עליך בלבד ולא יהיה בכך כדי להוות בסיס ו/או עילה לטענה ו/או דרישה כלשהם כנגד היצרן ו/או האתר. 

 1. שינויים באתר

ידוע לך כי האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת וללא הודעה מראש לרבות תיקון או שינוי של דף זה או פרסום קובץ של תנאים ותקנות באתר וכן שומר את הזכות לגרוע ו/או להוסיף תכנים מכל סוג שהו באתר לרבות מוצרים ו/או תכנים ויזואליים כפי שיימצאו לנכון ובכל מועד בו ימצא לנכון לעשות זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. בנוסף, ייתכן כי תתבקש לספק אימותים נוספים או מידע נוסף לפני שהאתר יקבל את הזמנתך. בנוסף, ידוע לך כי האתר עשוי לשדרג את השירותים שהוא מספק. האתר רשאי גם לשנות מעת לעת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי את השירותים שבו כדי לעמוד בשינויי חקיקה ככל שיהיה בכך צורך. לאור האמור, יובהר כי המשך שימושך באתר לאחר פרסום התיקונים מהווה את הסכמתך המפורשת לתנאים אלה כפי ששונו ואתה מסכים ומתחייב לתנאים אלו. לכן, חשוב לבקר בדף זה באופן קבוע כדי לעיין בתקנון ובתנאיו.

 1. הפרעות, ניתוקים, גרסאות ושלמות המידע.

האתר שואף לספק מידע מדויק ואמין, עם זאת ידוע לך כי האתר איננו יכול להבטיח כי המידע והתכנים הכלולים באתר יהיו תמיד מדויקים ו/או שלמים ו/או מלאים. השימוש במידע או בתכנים הוא באחריות המשתמש, והאתר לא יהא אחראי בכל מקרה של שימוש או הסתמכות כלשהם על המידע ו/ או על התוכן המופיעים בו.  אתה אחראי באופן בלעדי על כך שהמחשב או מערכות המחשוב שלך מתאימים לשימוש באתר ומוגנים כראוי. יצוין כי אין באפשרות האתר להבטיח שהאתר והפעולות שבו תהינה ללא הפרעות, שיבושים, שגיאות או שהאתר והחומרים בו נקיים תמיד מתוכנות מזיקות ווירוסים. ככל שמופיעים או שיופיעו באתר קישורים לאתרים חיצוניים, אין הדבר מהווה ערובה כי מדובר באתרים בטוחים או אמינים. ידוע לך כי האתר, אינו שולט או תומך באתרים אלו, ועל כן יכולים אלו להיות בחלקם אתרים המכילים חומרים בלתי מדויקים ו/או תכנים מזיקים. משכך, ביקורך באתרים אלו ייעשה על אחריותך בלבד ולא תהינה לך כל טענות ו/או דרישות מהאתר.  לאתר אין כל אחריות לכל מידע שתספק ו/או, בעיקר, להגנה על פרטיותך באתרים אלו. זאת ועוד, האתר אינו ולא יהיה אחראי כלפיך וכלפי כל משתמש כלשהו בגין כל אובדן או נזק כלשהו בין ישיר ובין עקיף הנובע כתוצאה מפעילות בלתי חוקית של אחרים, לרבות אך לא רק:  עקב שימוש לרעה במידע אישי שלך, אי יכולת להשתמש באתר או לבצע הזמנת מוצרים, ושימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר.

אתה מסכים ומאשר בזאת, כי באם יחסום האתר את גישתך אליו, בין היתר עקב אי עמידה בתנאי התקנון, ייתכן כי תמנע ממך הגישה לשירותים נוספים באתר, לרבות כל קובץ או תוכן אשר מצויים בו, ולא תהינה לך כל טענות כלפי האתר.

 1. שימושים אסורים באתר

אתה מסכים ומצהיר בזאת כי תעשה שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד וחל איסור מוחלט על ביצוע פעולות שונות וביניהן: א. הפרה של כל חוק או תקנה בין מקומיים ובין בינלאומיים. ב. פרסום תוכן שאינו חוקי, ובין היתר כזה המאיים, משמיץ, מעורר שנאה, מטריד, פוגע, עוקב, מביך כל אדם או ישות משפטית כפי שנקבע על ידי האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי או על פי או החוקים והתקנות החלים בישראל.  ג. איסוף מידע אחר על אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני, ללא הסכמתם. ד. משלוח או העלאה של חומר המכיל וירוסים או כל תוכנה מזיקה אחרת שנועדו להשפיע לרעה על פעולת האתר, מחשב או חומרה לרבות מחיקה ושינוי של חומר או מידע שפורסם על ידי האתר. ה. גישה ללא סמכות, הפרעה, שינוי, פגיעה או שיבוש של האתר או כל חלק ממנו, לרבות במקום בו מאוחסן האתר. ו. התחזות לאדם כלשהו. ז. פרסום תוכן המפר זכויות קניין רוחני, זכויות לפרטיות, זכויות פרסום, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של צד כלשהו. ח . פרסום כל דבר שעשוי להיות "דואר זבל" (ספאם)  כולל אך לא מוגבל לכל שליחה של דואר אלקטרוני, וכפי שנקבע על ידי האתר ע"פ שיקול דעתו הבלעדי . ט. מתן אפשרות לאחרים לעשות שימוש בזיהוי שלך לצורך פרסום הערות. י. שימוש בכל רובוט, עכביש או בכל אמצעי אחר כדי לגשת לאתר לכל מטרה שהיא לרבות העתקה של כל חומר המצוי באתר.

לאתר לא תהא כל אחריות שהיא בנוגע למעשיך כמצוין לעיל, ואתה תהא האחראי הבלעדי לכל ההשלכות אשר ינבעו כתוצאה מפרסומיך ו/או פעולותיך אלו.

 1. זכויות קניין רוחני

כל התוכן שבאתר מוגן בזכויות יוצרים מכוח חוקים ואמנות בינלאומיות, בין אם נרשם כך בחומר ובין אם לאו. משכך כל חומר ומידע שבו ושייכים לאתר או שנעשה בהם שימוש ע"י הרשאות שניתנו לו מוגנים בזכויות יוצרים כאמור.  משכך, כל תוכן, טקסט, מידע , עיצוב, גרפיקה, תמונות, וידאו, מוסיקה, לרבות אופן הצגתם, וכל חומר אחר המוצג באתר שייכים לאתר או לצדדים שלישיים ומהווים את קניינם הרוחני. אינך רשאי להשתמש, להעתיק, לפרסם מחדש, להעלות, לשדר, לחקות להפיץ או לשנות את הסימנים המסחריים של האתר ותכניו בכל דרך שהיא, ללא אישור בראש ובכתב מאת האתר. האתר ינקוט בהליכים משפטיים בגין שימוש בלתי מורשה ו/או על מנת לשמור על זכויות קניינו הרוחני.

אם אתה סבור כי השימוש באתר מפר את זכויותיך בכל דרך שהיא, אנא הודיענו במשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת המייל hello@gnm-il.com.

 1. השעיה וסיום

האתר יקבע, לפי שיקול דעתו הבלעדית, אם חלה הפרה של תנאי התקנון על ידך בעת שימושך באתר. במידה והתרחשה הפרה כלשהי, עשוי האתר מבלי למסור לך הודעה או אזהרה על כך, לנקוט כל פעולה כפי שנראה לו, כולל אך לא רק: השעיה מידית, זמנית או קבועה של זכותך להשתמש באתר ונקיטת הליכים משפטיים כנגדך להחזר כל ההוצאות הנובעות מההפרה.

 1. מדיניות פרטיות

לצורך ביצוע הזמנתך באתר, הנך נדרש למלא פרטים שונים וביניהם מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אשראי. יובהר כי האתר אינו שומר כל מידע אצלו, האתר ישמור על אנונימיות הגולשים ולא ייעשה שימוש, ישמור או יעביר מידע אישי או מידע אודות חשבון הבנק שלך למעט לצורך ביצוע התשלום עבור הקנייה. האתר לא יעביר לצדדי ג’ את פרטייך למעט ביצוע תהליך קנייתך באתר כאמור ואת פרטי הדואר האלקטרוני שלך לצורך דיוור ישיר. לאור זאת, כל כניסה שלך לאתר, דורשת מילוי פרטי תשלום מחדש, ללא כל תלות באם ביצעת רכישה קודמת ככל שביצעת. למרות האמור, אתה מאשר לאתר לשמור את הפרטים הנ"ל (למעט פרטי אשראי) ולהעבירם לצד ג’.  עם זאת יצוין כי האתר לא ישמור מידע אישי אשר מזהה אותך באופן ייחודי. יובהר כי אינך מחויב ע"פ דין למסור נתונים או פרטים לאתר, ואתה עושה זאת מרצונך.

 1. גילוי וחשיפת מידע:

האתר שומר לעצמו את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות בו עולה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות  וזאת כדי להגן על האתר או עליך ועל יתר המשתמשים, או כדי להבטיח את שלמות ותפעול האתר ומערכותיו.   

אם ייקבע ע"י בימ"ש מוסמך, כי תנאי מתנאים אלו, הינו בלתי חוקי או בלתי אכיף, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לגרוע מתוקפן של יתר הוראות והתנאים אשר יישארו בתוקפן ולא יהיה בכך כל ויתור ו/או פגיעה בהוראות אחרות בתקנון זה.

 1. שיפוי

הנך מסכים לשפות, להגן ולפצות את האתר בעקבות תביעות שתוגשנה נגדו בגין נזקיו בין בפועל ובין תוצאתיים, לרבות עלויות, הפסדים והוצאות (לרבות שכ"ט סביר) שהיה על האתר להוציא, וזאת בגין שימוש לא מורשה שלך בשירותי האתר או הפרה כלשהי מצדך של התנאים וההגבלות של תקנון זה, לרבות הפרת זכויות של צד ג’. 

 1. כללי

תקנון זה, מאפשר לך להשתמש באתר לשימושך האישי בלבד ולא לשימוש מסחרי כלשהו. האתר לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל אובדן או נזק כלשהם בין באופן ישיר ובין באופן עקיף שייגרמו לך כתוצאה משימוש באתר או בכל תוכן, פרסום, הצגה כלשהם המופיעים באתר ואף אם נשלחו באמצעות דואר אלקטרוני, או בכל דרך אחרת ע"י האתר.

 1. סמכות שיפוטית ודין החל

תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בישראל, במחוז ת"א והמרכז. אם סעיף או תנאי כלשהו בתקנון זה יידחה ע"י בימ"ש כבלתי חוקי, או בלתי ניתן ליישום ולאכיפה , לא ישפיע הדבר על תוקפם של יתר הסעיפים שבתקנון זה אשר ימשיכו לחול ולעמוד בתוקפם.

 1. יצירת קשר

ככל שיש לך שאלות או תגובות לתקנון זה אתה מוזמן לפנות אלינו בטופס צור קשר או לשלוח אותן לכתובת המייל Hello@gnm-il.com

עגלת קניות
GNM - ישראל

הירשמו לניוזלטר* שלנו וקבלו במתנה, ללא עלות,
את סדרת הסרטונים:

 

מחלה זה משהו אחר

סדרת 8 הסרטונים הקצרים הללו, מציגה את חמשת החוקים הביולוגיים הטבעיים של הרפואה החדשה(GHk/GNM). במהלך צפייה בת שעה תוכלו לקבל מושג כללי ראשוני על נקודת מבט חדשה זו המסבירה בריאות וחולי בדרך חדשנית ומראה כי מחלות מכל הסוגים מתחילות כתגובה להלם המהווה קונפליקט ומתנהלות בדרך ברורה והגיונית המאפשרת החלמה כפי שהתכוון הטבע.

הירשמו – קבלו – צפו – והשכילו!

* ניתן להסיר עצמך מתפוצת הניוזלטר בכל שלב בהמשך.
×
דילוג לתוכן